Algemene voorwaarden

Artikel 1
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoer van documenten en goederen.

Artikel 2
De opdrachtgever van “de fietskoerier” en de afzender waarborgen -dat de omschrijving van de aard en inhoud van het verzonden document of goed correct vermeld werd op de verzendingsnota -dat het opgegeven ophaal- en leveradres volledig en juist is -dat de aan “de fietskoerier” toevertrouwde documenten of goederen zodanig verpakt zijn dat zij bestand zijn tegen de normale methodes van behandeling en transport -dat de zending voldoet aan alle reglementen en wetten en dat de zending vergezeld is van alle noodzakelijke vergunningen

Artikel 3
“de fietskoerier” heeft het recht doch niet de verplichting de aard van iedere zending te controleren. Deze controle kan in geen geval de aansprakelijkheid van “de fietskoerier” veroorzaken.

Artikel 4 
“de fietskoerier” heeft een retentie- en voorkeurrecht op alle documenten en goederen die haar zijn toevertrouwd, als waarborg voor al haar schuldvorderingen, hierbij inbegrepen de transportkosten of enige andere kosten ontstaan uit het enkele feit van de opdracht tot verzending van goederen en/of documenten. Dit retentie- en voorkeurrecht wordt conventioneel uitgebreid tot alle schuldvorderingen verbonden aan eerdere verzendingen.

Artikel 5 
“de fietskoerier” zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor vertraging bij afhaling, vervoer of levering van documenten en/of pakketten, ongeacht de oorzaak van dergelijke vertraging. Bovendien is “de fietskoerier” niet aansprakelijk voor verlies, schade, foute levering of niet-levering als gevolg van: -overmacht, toeval of welke oorzaak ook die redelijkerwijze buiten de controle van “de fietskoerier” ligt. -de handelingen, tekortkomingen of nalatigheden van de afzender, de bestemmeling, enige derde die beweert recht te hebben op de zending, ambtenaren van enige administratie, en, indien zij uitdrukkelijk werden aangesteld door de afzender, van enige vervoerder, gemachtigde of plaatsvervangende vennootschap gebruikt voor de verzending, of van enige andere eenheid of derde, natuurlijke of rechtspersoon aan wie “de fietskoerier” de zending heeft toevertrouwd voor het vervoer naar bestemmingen die gewoonlijk niet door “de fietskoerier” worden aangedaan. -de aard van de verzonden documenten, goederen of enig gebrek, eigenaardigheid of fouten eigen eraan. -de uitwissing of elke andere schade veroorzaakt door elektrische of magnetische verschijnselen aan reproducties, elektronische of fotografische beelden of opnamen onder welke vorm ook.

Artikel 6
Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend door de afzender of door de opdrachtgever van “de fietskoerier” op de maatschappelijke zetel en dit binnen de 48 uren vanaf de datum van de verzendingsnota. Buiten deze termijn kan geen enkele klacht tegen “de fietskoerier” worden ingediend. Geen enkele klacht wegens verlies of schade zal in behandeling worden genomen zolang niet alle verzendings- en transportkosten zijn betaald. In geen geval mag het bedrag van de vordering door de afzender in mindering worden gebracht van enigerlei verzendings- en transportkosten aan “de fietskoerier” verschuldigd.

Artikel 7
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen. Bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag zal het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is een verwijlintrest opleveren aan de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%. Bovendien zal, het te betalen bedrag van rechtswege vermeerderd worden met 10% met een minimum van 10,- euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

Artikel 8
Voor alle betwistingen met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van de door “de fietskoerier” afgesloten overeenkomsten alsmede onderhavige voorwaarden, zijn, al naargelang hun wettelijke bevoegdheid, enkel de vredegerechten en/of rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 9
Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden om welke reden ook, niet van toepassing zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.